Girişimcilere, fuar, yurt dışı iş gezisi, tanıtım ve marka, nitelikli eleman ve eğitim gibi birçok alanda destekler sunan KOSGEB, bu alanda yatırımcıların maliyet konusunda ciddi bir avantaj elde etmesini sağlıyor. Kurumun verdiği başlıca destekler ise şöyle:

Yurt içi fuar desteği 

Bu destek; boş alan (yer) kirası, stant konstrüksiyonu ve dekorasyonu, fuar katılımcı kataloğu, fuar alanının genel düzenlemesi ile ilgili hostes, genel tanıtım, genel güvenlik, genel temizlik ile gerekli olabilecek diğer hizmet giderlerini kapsıyor. Her bir fuar katılımı için işletme başına azami destek alanı 50 (elli) metrekaredir. İlgili desteğin üst limiti ise yurt içi uluslararası ihtisas fuarlarında metrekare başına 120 liradır. Yurt içi ihtisas fuarları ve İzmir Enternasyonal Fuarı’nda ise metrekare başına 80 Türk Lirası olarak uygulanır.

Yurt dışı iş gezisi desteği 

KOSGEB Birimleri, meslek kuruluşu veya Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) üyesi organizatör kuruluşlar tarafından düzenlenen yurt dışı iş gezisi programlarında; konaklama, ulaşım, program ile ilgili diğer giderleri kapsıyor. Yurt dışı iş gezisinin düzenlenebilmesi için sektör farkı gözetmeksizin en az on işletmenin katılımı gerekmektedir. 

Tanıtım desteği  (Marka tescili zorunludur)

Bu destek unsurları; broşür, ürün kataloğu giderlerini, Yurt dışında yayınlanan/dağıtılan basılı yayınlara reklam verme giderlerini kapsıyor. Her bir destek unsuru için verilecek destek miktarı 5 bin lirayı geçemez.

Eşleştirme desteği 

İşletmelerin eşleştirme merkezlerinden alacağı; danışmanlık, organizasyon, daimi sergi alanı hizmetlerini kapsıyor.

Nitelikli eleman istihdam desteği 

Bu destek, en az dört yıllık eğitim veren fakülte veya yüksekokul mezunu yeni  eleman istihdamı için verilir. İşletmelerde belirtilen limitler dahilinde işin gereği olarak birden fazla nitelikli eleman çalıştırılabilir, ancak desteğin üst limiti tamamlandığı tarihte KOSGEB desteği sona erer. KOSGEB aylık destek üst limiti, istihdam edilecek her bir eleman için net ücret üzerinden hesaplanır ve bin 500 lirayı geçemez. 

Danışmanlık desteği

İşletmelerin; Genel Yönetim, AB ve Diğer Uluslararası Kaynaklarından Yararlanmak Üzere Proje Hazırlama, İş Planı Hazırlama, Yatırım, Pazarlama, Üretim, İnsan Kaynakları, Mali İşler ve Finans, Dış Ticaret, Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri, Enerji Teknolojileri, Yeni Teknik ve Teknolojiler, CE Kapsamındaki Ürün Tasarımı Belgelendirmesi ve CE Belgesine Uygun Üretim ile Çevre konu başlıklarında alacakları danışmanlık hizmetlerine destek verilir.    Destek kapsamında; Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip danışmanlık kuruluşları, vakıf ve dernekler ile üniversiteler, üniversitelerin işletmelere yönelik danışmanlık hizmeti vermek amacıyla kurulmuş birimleri, kuruluş kanunlarında danışmanlık hizmeti verme görevi olan kamu kurum ve kuruluşlarından hizmet alınabilir. Her bir konu başlığı için alınacak danışmanlık hizmetine verilen destek miktarı 4 bin lirayı geçemez.

Eğitim desteği

İşletmelerin Genel Yönetim, Pazarlama Yönetimi, Üretim Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Mali İşler ve Finansman Yönetimi, Dış Ticaret ve Uluslararası Mevzuat, Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri, Enerji Teknolojileri, Yeni Teknik ve Teknolojiler, Yenilik, Mesleki ve Teknik Eğitim, CE İşareti, Ürün Belgelendirme ve Çevre konu başlıklarında alacakları eğitimlere destek verilir. Her bir konu başlığı için alınacak eğitim hizmetine verilen destek miktarı 4 bin lirayı geçemez. 

Enerji verimliliği desteği 

İşletmelerin enerji verimliliği kapsamında alacakları etüt, danışmanlık ve eğitim hizmetlerine destek verilir. yetkilendirilmiş enerji verimliliği danışmanlık şirketlerinden, enerji verimliliğine yönelik alınacak ön ve detaylı etüt hizmetleri desteklenir. Ön enerji etütleri için destek üst limiti 2 bin lira, detaylı enerji etütleri için destek üst limiti 20 bin liradır. Verimlilik Arttırıcı Projeye yönelik danışmanlık desteği için destek üst limiti 5 bin liradır. 

Tasarım desteği 

İşletmelerin ürün tasarımı için satın alacakları tasarım hizmetlerine ilişkin giderlerine destek verilir. Tasarım hizmetinin alınacağı kişi ve kuruluşlarla ilgili hususlar uygulama esaslarında belirtilir. (Destek Unsurları -İşletmelerin ürün tasarımına yönelik hizmet alımlarına destek verilir. Ancak, ürün tasarımının Patent Belgesi, Faydalı Model Belgesi, Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi veya Entegre Devre Topografyaları Tescil Belgesi alımı ile sonuçlanmış olması şarttır. Program süresince desteğin üst limiti 15 bin liradır. 

Sınai mülkiyet hakları desteği

Türk Patent Enstitüsü (TPE) veya muadili yurt dışı kurum/kuruluşlardan; patent, faydalı model belgesi, endüstriyel tasarım tescili belgesi ve entegre devre topoğrafyaları tescil belgesi için yaptığı giderler ile patent vekili giderlerine, Türk Patent Enstitüsü (TPE), muadili yurt dışı kurum/kuruluşlardan alacakları marka tescil belgeleri için yaptığı giderler ile marka vekili giderlerine destek verilir.   Bu destek, sınai mülkiyet haklarına konu belge alımı için yapılan başvuru ve yapılan ödemelerin tarihlerine bakılmaksızın, programın geçerlilik süresi içinde alınan belgeler için verilir. 

Belgelendirme desteği

İşletmelerin, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan akredite oldukları konularda alacakları ürün, sistem, personel, laboratuar akreditasyon belgelerine ilişkin giderlerine destek verilir.   Bu destek, ilgili kurum/kuruluşa belge alımı için yapılan başvuru ve yapılan ödemelerin tarihlerine bakılmaksızın, programın geçerlilik süresi içinde alınan belgeler için verilir.  Daha önce herhangi bir konuda belge almış olan işletmelere, aynı belge konusunda destek sağlanmaz. Her bir belge için destek üst limiti 2 bin 500 lirayı aşamaz.

 Test, analiz ve kalibrasyon desteği 

İşletmelerin, kamu kuruluşları ve üniversitelerce kurulmuş laboratuvarlardan alacakları test, analiz, kontrol-muayene ve kalibrasyon hizmetleri ile yurt içi ve yurt dışı laboratuvarlarda akredite olunan test, analiz, kontrol-muayene ve kalibrasyon konularında alacakları hizmet giderlerine destek verilir.