Marka Tescili

Marka tescili

Marka Nedir?

Marka Tescili ile ilgili bilgileri paylaşmadan önce “Marka”nın tanımına bir bakalım. TDK’ya göre Marka; İtalyanca “marca” kelimesinden gelmektedir.

 1. anlamı; resim veya harfle yapılan işaret
 2. anlamı; bilet, para yerine kullanılan metal veya başka şeyden parça
 3. anlamı; bir ticari malı, herhangi bir nesneyi tanıtmaya, benzerinden ayırmaya yarayan özel ad veya işaret
 4. anlamı mecaz olarak; tanınmış ürün, saygın kişi vb.’dir.

Türk Patent ve Marka Kurumu’nda yer alan tanımına göre ise de Marka: “Bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması şartıyla kişi adları dâhil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her türlü işarettir.”

Marka Çeşitleri Nelerdir?

 • Ticaret Markaları: Bir işletmenin imalatını veya ticaretini yaptığı malları, başka işletmelerin mallarından ayırt etmeyi sağlayan işaretlerdir. Malların üzerinde veya ambalajında kullanılan markalar ticaret markalarıdır. Markaların tescili için kullanılan sınıflardan ilk 34 sınıfı Ticaret markalarının tescilinde kullanılmaktadır.
 • Hizmet Markaları: Bir işletmenin hizmetlerini diğer işletmelerin hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işaretlere denir. Örneğin: Sigorta şirketleri, hastaneler, taşımacılık firmaları, bankalar, eğlence hizmeti veren firmalar hizmet markaları kapsamında korunmaktadır. Markaların tescili için kullanılan sınıflardan 35-45 arasında yer alan sınıflar hizmet markalarının tescilinde kullanılmaktadır.
 • Garanti Markaları: Marka sahibinin kontrolü altında, birçok işletme tarafından o işletmelerin ortak özelliklerini, üretim usullerini, coğrafi menşelerini ve kalitesini garanti etmeye yarayan işaretlerdir. Garanti Markalarına en iyi örnek; Uluslararası yün Birliğine ait “WOOLMARK” markası, Türk Standartları Enstitüsü tarafından, firmalara verilen standartlara uygunluk belgesiyle kullanılan TSE markası, ISO 9000, CE işareti, Zürih Üniversitesi tarafından diş çürümesine yol açmayan çikletler üzerinde kullanılan özel tasarımlı diş resmi de garanti markalarına örnek gösterilebilir.
 • Ortak Markalar: Üretim, ticaret veya hizmet işletmelerinden oluşan, bir grubun mal veya hizmetlerini diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işaretlerdir.

Marka Tescili Nedir ve Neden Önemlidir?Marka Tescili Zorunlu Mudur?

Marka koruması esas olarak tescil yoluyla elde edilebilir. Marka tescili bir zorunluluk değildir. Fakat tescil marka üzerindeki hakları ispatlar ve marka ihlalini engeller. Bir markanın tescil ettirilmesi, benzer ya da taklit bir marka ile ihtilaf oluşması halinde çok güçlü bir koruma sağlar.

Nasıl Marka Tescili Yapılır?Markalar Nasıl Tescil Edilir ve Korunur?

Birçok kişi Marka Tescili ile Ticaret Sicili’ni karıştırmakta ve ticaret unvanının ticaret siciline tescilinin marka koruması da sağladığını düşünmektedir. Bu yaygın bir yanlış düşüncedir.

 • Ticaret unvanı, ticaret yapılırken kullanılması gereken addır. Marka ise, ürün veya hizmetlerinizi diğer ürün veya hizmetlerden ayıran unsurlardır. Bir işletmenin bir ticaret unvanı fakat birden fazla markası olabilir.

Marka tescil başvurusunda bulunabilmek için, ticari işletme şartı aranmamaktadır. Şahıslar ve şahıs şirketleri de marka başvurusunda bulunabilir. Eğer şirket ya da kişi birden fazla marka için tescil almak istiyorsa her marka için ayrı ayrı tescil başvurusunda bulunmalıdır.

Kimler Marka Tescil Başvurusunda Bulunabilir?

 • Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları
 • T.C. sınırları içerisinde ikamet eden gerçek veya tüzel kişiler
 • T.C. sınırları içerisinde ticari veya sınai faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişiler
 • Paris Sözleşmesi’ne veya Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşmasına üye ülke vatandaşları veya bu ülkelerde ikamet eden ya da ticari veya sınai faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişiler
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına kanunen veya fiilen marka koruma hakkı veren ülke vatandaşları

Marka Tescili‘nin Marka Sahibine Sağladığı Haklar Nelerdir?

 • Marka Tescili sahibine, markayı tek başına kullanma hakkı ve izinsiz kullanılmasını önleme yetkisi verir.
 • Marka sahibi, tescil kapsamına giren aynı veya benzer mal veya hizmetlerle ilgili olarak karıştırılma ihtimali olan, tescilli markanın itibarından dolayı haksız bir yarar elde edecek veya tescilli markanın ayırt edici karakterine zarar verecek nitelikteki herhangi bir işaretin izinsiz kullanımını önleme hakkına sahiptir.
 • Tescilli bir marka başkasına devredilebilir, miras yolu ile intikal edebilir, kullanma hakkı lisans konusu olabilir, rehin verilebilir veya teminat olarak gösterilebilir.
 • Tescilli olmayan markalar, markaların tescili ve korunması hakkındaki yasalarla getirilen haklardan ve korumadan yararlanamazlar.

Marka Tescil Süreci İşlemleri Nelerdir?

 • Tescil başvurusu için uygun sınıfların belirlenmesi
 • Markanın tescil için uygunluğunun kontrol edilmesi (marka sorgulama)
 • Marka başvuru işleminin yapılması
 • Başvurunun incelenmesi,
 • Başvurunun tamamen reddi, kısmen kabulü ve yayımlanması veya tamamen yayımlanması
 • Başvuruya/Karara itirazların yapılması, itirazların incelenmesi,
 • Tescil belgesinin verilmesi / tescil başvurusunun reddedilmesi,
 • Red Kararına İtiraz Süreci

Aşamalarını içermektedir ve yaklaşık olarak 6-9 ay sürmektedir. Başvuru süreci olumlu tamamlanan markalar tescil edilerek sicile kaydedilir. Başvuru sahibi “Marka Tescil Belgesi” almaya hak kazanır.

Marka Tescil Başvurusu Reddi Durumunda Ne Yapılmadır?

 • Karara İtiraz, marka başvurusu yapıldıktan sonra inceleme sonucunda kurumun verdiği karara itiraz edilme hakkını tanımlar. Karar bildiriminden itibaren 2 ay içerisinde yazılı ve gerekçeli olarak itiraz işlemi yapılabilir. Yapılan İtirazlar, “Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu tarafından incelenmektedir.
 • Yayına itiraz, resmi marka bülteninde yayın/yayım kararı verilmiş bir marka için diğer marka sahipleri veya marka sahibi olmasa da markanın tescil edilmesinin mutlak ya da nispi ret hükümlerine göre tescil edilmemesi gerektiğini iddia eden kişiler tarafından marka yayın süresi olan 2 aylık süre içerisinde yapılabilir.

Hem karara itiraz hem de yayına/yayıma itiraz süreçlerinin deneyimli ve konusunda uzman marka vekilleri tarafından yapılması geri dönüşü olmayan süreçlerin yaşanmasını engellemek için önemlidir.

Marka tescili itiraz süreçleri hakkında daha detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Marka Tescili Koruma Süresi Kaç Yıldır?

Marka Tescili’nin sağladığı korumanın süresi, tescil başvurusu tarihinden itibaren 10 yıldır. Bu süre, her 10’ar yıllık dönemler halinde yenilenir. Yenileme zamanı “Marka Başvuru Tarihine” göre belirlenir.

Marka Tescili Yenilemesi Nasıl Yapılır?

Yenileme, önceki koruma süresinin sona erdiği tarihi izleyen günden itibaren hüküm ifade eder. Yenileme, sicile kaydedilir ve Bültende yayımlanır.

Normal Yenileme: Marka yenileme süreci marka koruma süresinin sona erdiği tarihten önceki altı ay içinde gerçekleştirilmektedir.

Cezalı Yenileme: Normal Yenileme süresi içinde talebin yapılmaması halinde, yenileme, koruma süresinin sona erdiği tarihten itibaren altı aylık süre içinde ek ücretin ödenmesi şartıyla da yenileme yapılabilmektedir.

Marka Tescili Kullanım İspatı Neden Önemlidir?

Marka tescil başvurusunda bulunabilmek için, markanın kullanılıyor olması şart değildir. Ancak, marka tescil edildikten sonra 5 yıllık dönemde marka kullanılmaz ise markanın iptaline /hükümsüzlüğüne karar verilebilir

Marka Kullanım İspatı ile ilgili daha detaylı bilgi için: “Tescil Ettirdiğimiz Markaları Neden Kullanmalıyız ve Kullandığımızı Nasıl İspatlayabiliriz?” adlı haber içeriğimizi okumanızı öneririz.

Marka Lisans Sözleşmesi Nedir?

Marka Lisansı Sözleşmesi, ivazlı(karşılıklı) ve iki tarafa borç yükleyen bir sözleşmedir. Taraflar arasında sürekli borç ilişkisi doğurur. Yani kural olarak, lisans sözleşmesi karşılıklı edimler içermektedir. Çünkü lisans veren lisans alana markanın kullanım hakkını vermeyi, lisans alan ise lisans verene bir bedel ödemeyi üstlenir. Lisans alanın edimi olan bedel, genelde bir miktar ücret olarak karşımıza çıksa da taraflar bedelin başka bir şekilde ödeneceğini kararlaştırabilirler.

Markalarda Lisans Sözleşmesi hakkında daha fazla bilgiyi “Marka Tescilinden Doğan Haklar” başlığımızda bulabilirsiniz.

Uluslararası Marka Tescili Nasıl Yapılır?

Uluslararası marka tescilinin gerçekleştirilebilmesi için öncelikle ilgili menşe ofiste, tescilli bir markanın veya bir marka başvurusunun bulunması gerekmektedir. Uluslararası marka başvurusu, söz konusu tescilli markaya ya da marka başvurusuna dayanarak menşe ofis aracılığıyla Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (World Intellectual Property Office – WIPO)’ne yapılmaktadır.

Unutulmamalıdır ki; Marka Tescilinden doğan haklar ulusal nitelikte olup, yalnızca tescile konu ülkede koruma sağlamaktadır. Dolayısıyla, markanın yurt dışında korunma isteniyorsa koruma talep edilen ülkelerin tümünde ayrı ayrı tescil edilmesi gerekmektedir. Uluslararası marka tescili hakkında daha detaylı bilgi almak için “Yurtdışı Marka Tescili” sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Marka Tescili Nasıl Sorgulanır?

Marka Tescili öncesinde benzerlik ve tescil edilebilirlik kriterlerine uygunluk konusunda araştırma yapılması önemlidir. Halk arasında bu araştırma sürecine verilen genel isimler; marka sorgulama, isim sorgulama veya marka ön araştırmasıdır.

Tescil başvurusu öncesinde yapılacak ön araştırma marka sahibinin zaman ve para kaybını önler. Güvenilir bir marka tescil süreci yaşanmasını sağlar.

Marka sorgulama işlemlerinin deneyimli/tecrübeli ve marka hukuku konusunda uzman marka danışmanları ve marka vekilleri tarafından yapılması önemlidir.

Adres Patent, 2000 yılından beri faaliyet gösteren ve ‘TÜRKİYE’DE TESCİLSİZ MARKA KALMAYACAK ve TÜRKİYE PATENTLE KALKINACAK’ ilkesi ile hareket eden uzman bir vekil kuruluştur.

Aşağıdaki formu doldurarak ÜCRETSİZ MARKA SORGULAMA talebinde bulunabilir, marka uzmanlarımızdan bilgi alabilirsiniz.

Ücretsiz DanışHizmetlerimiz hakkında ayrıntılı bilgi için formu doldurun sizi arayalım

  Kaynakça

  1. Sınai Mülkiyet Kanunu Mevzuat Metni, https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6769.pdf
  2. Türk Patent ve Marka Kurumu, Marka, https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/resources/temp/091BD471-D5A3-42A3-A5F8-A97B3578FB55.pdf
  3. Türk Patent ve Marka Kurumu, Marka Başvuru Kılavuzu, https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/resources/temp/687F1EF0-AED5-45A4-9322-8C81DDD75863.pdf
  4. Marka Lisansı Sözleşmesi, Avukat Çiğdem Ceylan, 26 Nisan Dünya Fikri Mülkiyet Günü Özel Sayısı, http://www.ankarabarosu.org.tr/siteler/ankarabarosu/frmmakale/2017-1/4.pdf

  size nasıl yardım edebiliriz?

  hizmetlerimiz hakkında ayrıntılı bilgi almak için bizimle iletişime geçin