• Tasarımı tescil başvurusu yapacak firma veya şahsın bilgileri
 • Tasarımcının bilgileri (Tasarımcı ise, tasarımı gerçekleştiren kimsedir. Ekip çalışması sonucunda ortaya çıkan tasarımlarda tasarımcıların isimlerinin ve adres bilgilerinin tek tek belirtilmesi gerekmektedir.)
 • Tasarım talep hakkının nasıl elde edildiğinin açıklandığı “tasarım talep beyanı” tasarımcının firma ile olan ilişkisi
 • Tescil edilecek tasarımların tüm belirgin özelliklerini yansıtan, 8×8 cm. ebadında fotoğraf veya çizimi, (Tasarımlar üç boyutlu ise tasarımın önden, yandan, üstten görünümleri ek resim olarak verilmelidir)
 • Tescil edilecek tasarımların sadece görsel özelliklerini ihtiva eden tarifname (Tarifnamede; ölçüleri, üretim tekniğini, ürünün teknik ve fonksiyonel özelliklerini, kullanım amacını anlatmayınız)
 • Vekaletname (Noter tasdikine gerek yoktur)

Tasarım tescil başvurusu veya tasarım tescilinden doğan tasarım hakkı başkasına devir edilebilir. Devir sözleşmesinin Türk Patent ve Marka Kurumu Tasarım Siciline kayıt edilmesi gerekmektedir.

Devir işlemi için aşağıdaki belgeler gereklidir:

 • Talep formu,
 • Devre konu tasarım tescil numarasının yer aldığı devir sözleşmesi,
 • Devir sözleşmesinin yabancı dilde olması halinde yeminli tercüman tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi.
 • Çoklu başvurularda, tasarımların tümü veya bir kısmı devredilebilir. Kısmî devirler için düzenlenen devir sözleşmesinde, devredilen tasarımların tasarım sıra numaralarının tek tek belirtilmesi gerekir. 

Lisans işlemleri

 • Tescil işlemi kesinleşmiş ve tescil işlemi devam etmekte olan tasarımların kullanma yetkisi Türkiye genelinde veya belirli bir bölgede geçerli olacak şekilde lisans sözleşmesiyle bir başkasına verilebilir.
 • Lisans inhisarı lisans veya inhisarı olmayan lisans şeklinde verilebilir. Aksi sözleşmede kararlaştırılmamışsa, lisans inhisarı değildir. Lisans veren tasarım konusu ürünü kendisi kullanabileceği gibi , üçüncü kişilere aynı tasarıma ilişkin başka lisanslar da verebilir.
 • İnhisarı lisans söz konusu olduğu zaman, lisans veren başkasına lisans veremez ve hakkını açıkça saklı tutmadıkça kendisi de tasarımı kullanamaz.
 • Çoklu başvurularda, tasarımların tümü veya bir kısmı için lisans verilebilir.
 • Lisans sözleşmesinin Türk Patent ve Marka Kurumu tasarım siciline kayıt edilmesi gerekir.

Lisans işleminin kaydı için aşağıdaki belgeler gereklidir:

 • Noter tasdikli lisans sözleşmesi.
 • Vekaletname (Noter tasdikine gerek yoktur)