Tasarım nedir?

Tasarım, ürünün tümü veya bir parçasının ya da üzerindeki süslemenin, çizgi, şekil, biçim, renk, malzeme veya yüzey dokusu gibi özelliklerinden kaynaklanan görünümüdür.

Başvuru sahibi kimler olabilir?

Başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişi olabileceği gibi birden fazla sayıda başvuru sahibi de olabilir.

Tasarımcı kim olabilir?

Tescile konu tasarımı meydana getiren gerçek kişidir. Tüzel kişilik olan şirketler tasarımcı değildir. Birden fazla kişiler tasarımcı olabilir, birden fazla tasarımların her biri için tasarımcıları da farklı olabilir.

Başvuru sahibinin, tasarımcı ya da tasarımcılardan farklı olması halinde tescil talep hakkının tasarımcıdan veya tasarımcılardan ne şekilde elde edildiği belirtilmelidir.

Tasarım başvurusunda görseller nasıl olmalı?

Tasarım iki boyutlu veya üç boyutlu olarak ürünlerin bütünü veya parçasıyla ilgili görünüm olarak tarif edilmektedir.

Fotoğraf şeklinde verilen görsel anlatımlarda, tasarım veya tasarımın uygulandığı ürün sade ve düz bir fon üzerinde yer almalı.

Endüstriyel yolla veya elle üretilen herhangi bir nesnenin yanı sıra birleşik bir ürün veya bu ürünü oluşturan parçaları, ambalajlar gibi nesneleri, birden çok nesnenin bir arada algılanan sunumlarını, grafik sembollerdir.

Tasarıma konu ürünlerin görselleri 3 boyutlu perspektif açıdan alınmış görüntüleriyle birlikte o ürünün farklı yönlerden ‘açılardan’ alınmış görüntülerinin de yer alması ürünün tam koruma alınması açısından önemlidir. Başvuru sahibine, tasarımın özelliklerini tam olarak açıklayabilmek için ne kadar çok görünüm gerekli ise sunması tavsiye edilir. Bazı durumlarda, bir görünüm de yeterli olabilir.

Desen, logo vs. gibi iki boyutlu ürünlere ilişkin tasarım başvurularında sadece önden görünüm sunulur.

Kısmi görünüm, birleşik ürünün bir parçasını tek başına gösteren görsel anlatımdır ve ek görsel anlatım olarak sunulabilir.

Bazı tasarımlar değişik konfigürasyonlarla farklı ürünlere dönüşebilir (örn. çantanın havluya dönüşmesi gibi). Dönüşümü gösteren anlardaki görünümler sıralı biçimde ek resim olarak verilebilir.

Patlamış görünüm, bir ürününün birleşen parçalarının birbirleri ile ilişkileri belli olacak şekilde bir araya nasıl getirileceğini açıklayan, parça görünümlerinden oluşur. Parçalar, ürünün merkezinden çıkan belirli eksenler üzerinde birbirlerinden eşit mesafelerde uzaklaştırılarak yerleştirilir.

Tasarımın anlaşılmasını kolaylaştırmak için ürünün şeklini, biçimini, dış hat çizgilerini (görünüm özelliklerini) yansıtan kesit görünümler, ek görsel anlatım olarak verilebilir.

Tasarımın kullanım özelliklerini yansıtan görünümler ek görsel anlatım olarak verilebilir. Kullanıma dair görünümü içeren görsel anlatım son sırada sunulur.

Anlık görünümler, tek bir animasyon tasarımının zamanın belirli anlarındaki ilerlemesini açıkça gösteren kısa görünüm dizilimidir. İkon ya da grafiksel kullanıcı ara yüzü animasyonuna ilişkin anlık görünümler sunulabilir.

Setler, birden çok bağımsız parçanın bir araya gelmesiyle oluşturulan, genellikle birlikte kullanılan, aynı türden ürün grubudur. Setleri oluşturan parçalar birlikte satılıyorsa (örn: “çatal, kaşık, bıçak seti”), tek bir ürün olarak tekli tasarım başvurusuna konu olabilir.

Oyun setleriyle ilgili tasarım başvurularında başvuru sahibinin sunacağı görsellerden en az bir tanesinde, setin parçaların tamamı yer alıp, parçalarla oluşturulan farklı varyasyon görünümler ek resim olarak sunulabilir.

Tescil konusu tipografik karakterler ise tasarım görselinde alfabenin tüm harflerinden, büyük, küçük harf ve rakamlardan oluşacak şekilde verilir. Tipografik karakterlerden oluşan örnek bir metin de ek görsel anlatım olarak verilir.

Görsel feragatnameler, görsel anlatımda belirtilen tasarımın belli özellikleri için koruma istenmediğini ve tescilin de verilmediğini gösterir. Dolayısıyla, korunmak istenmeyen ve ya istenen kısımları kesikli çizgilerle belirtilmiş olarak gösterilir.

Tescile konu tasarım dışında, başka bir cisim, aksesuar, ölçü veya açıklayıcı metin içeren, ürünleri eksenler ve boyutları ile beraber gösteren görünümler görsel anlatım olarak kabul edilmez.

Tasarımda yenilik kriteri süreci nasıl ilerler?

Tasarım başvurularının yenilik kriterine sahip olup olmadığı Tasarımlar Dairesi Başkanlığı tarafından incelenir, yenilik kriterine sahip tasarımlar Bültende yayımlanır, yeni olmayan tasarımlar ise reddedilir. Başvuru sahiplerinin reddedilen tasarım başvurularına ilişkin itirazları ile üçüncü kişilerin tasarım tescili kararına ilişkin itirazları, Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı tarafından değerlendirilir.

Tasarımda yenilik kriteri neden 12 ay?

Bir tasarımın aynısının, başvuru veya rüçhan tarihinden önce dünyanın herhangi bir yerinde kamuya sunulmamış olmaması gerekmektedir.

Bu düzenlemeyle, bahsi geçen kişilerce tasarımın piyasada denenmesi, bir nevi tasarımın ekonomik anlamda piyasada test edilmesini müteakip, tescil ile koruma yolunun seçilmesine imkân sağlanması amaçlanmıştır. Bu sayede tasarımcıya veya halefine, tasarımın yeniliği etkilenmeksizin tasarımın ekonomik anlamda getirisini en fazla on iki ay süreyle (hoşgörü süresi (grace period)) ölçebilmesi ve tasarımın tescilli tasarım ile korunup korunmayacağına bu dönem içerisinde karar vermesi imkânı tanınmıştır.

Yurt Dışına çıkmak için gerekli işlemler ne zaman yapılır, Rüçhandan nasıl faydalanılır?

Rüçhan hakkı talebi başvuruyla birlikte yapılır. Bu talebe ilişkin belgeler, başvuru tarihinden itibaren üç ay içinde Kuruma sunulur. Aksi takdirde rüçhan hakkından yararlanma talebi yapılmamış sayılır.

Tasarım da Rüçhan talebi, önceki faydalı model başvurusuna dayanabilir. Tasarım başvuruları, rüçhana konu tasarım veya faydalı model başvurusu ile aynı olmalıdır, herhangi bir özellik eklenmemeli veya silinmemelidir. Rüçhanın dayandığı tasarım başvurusu veya faydalı model başvurusu, sonraki başvuru ile küçük ayrıntılarda farklılık gösteriyorsa aynı kabul edilir.

Gerçek ya da tüzel kişiler veya bunların halefleri, bu devletlerin herhangi birinde yetkili mercilere tasarım veya faydalı model tescili için usulüne uygun olarak yaptıkları başvuru tarihinden itibaren altı ay süreyle, Paris Sözleşmesi hükümleri kapsamında aynı tasarım için Türkiye’de başvuru yapma konusunda rüçhan hakkından yararlanır. Bu süre içinde kullanılmayan rüçhan hakları düşer. Rüçhan hakkından yararlanılabilmesi için ilk başvuru yapılan devletin yetkili makamından rüçhan hakkı belgesi alınması şarttır.

Koruma kapsamı dışında kalan Tasarımlar nelerdir?

Kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı tasarımlar, koruma kapsamı dışındadır. Kamu düzenine aykırı tasarımlar; kamu düzenini bozmayı tetikleme ihtimali olan cinsiyete, ırka, etnik kökene veya dini inançlara dayalı ayrımcılığı teşvik eden; şiddet, terör örgütü, sahtecilik, yasadışı suçlar vb. unsurlar içeren tasarımları kapsamaktadır.

Yeni ve ayırt edici nitelikte olmaması.

Ürünün teknik fonksiyonunun zorunlu kıldığı görünüm özellikleri, tasarım koruma kapsamı dışındadır. Ürünün belirli bir kısmının görünüm özelliğinin teknik zorunluluk arz etmesi, ürünün tamamının tasarım koruması dışında bırakmaz. Ürünün tamamının tasarım koruması dışında tutulabilmesi için ürünün bütün özelliklerinin teknik zorunluluk arz etmesi gerekmektedir.

Tasarımın kullanıldığı veya uygulandığı ürünün, başka bir ürüne mekanik olarak monte edilmesi veya bağlanması için belirli biçim ve boyutlarda üretilmesi zorunlu olan tasarımlar. Belirli biçim ve boyutta üretilme zorunluluğu olan tasarımlar, teknik olarak başka alternatif şeklin olmadığı tasarımlardır. Birbirine bağlanan her bir parça kendisinden beklenen fonksiyonu yerine getirir. Mekanik olarak bağlanmayı sağlayan görsel özelliklerin dışında herhangi bir unsur içermiyorsa bu tür tasarımlar korunmaz. Tornavida ucu, yazıcı kartuşu, ampul metal başlığı, mobilya çekmece rayları bu tür tasarımlara örnek olarak verilebilir. Herhangi bir tasarım başvurusunun, belirli biçim ve boyutta üretilme zorunluluğu olup olmadığı Tasarımlar Dairesi Başkanlığı tarafından incelenmemektedir. Üçüncü kişilerin söz konusu tasarımların tescil edilmesine ilişkin itirazları var ise bu itirazlar Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığınca değerlendirilmektedir.

Paris Sözleşmesinin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesi kapsamında yer alan hükümranlık alametleri ile bu kapsam dışında kalan ancak kamuyu ilgilendiren, dini, tarihi ve kültürel değerler bakımından halka mal olmuş ve ilgili mercilerin tescil izni vermediği işaretlerin, armaların, nişanların veya adlandırmaların uygunsuz kullanımını içeren tasarımlar koruma kapsamı dışındadır.

Tasarım Başvurusunda Yer Alacak Unsurlar nelerdir?

 1. a) Başvuru sahibinin kimlik ve iletişim bilgileri,
 2. b) Tasarımın görünümünü yansıtan ve yayım yoluyla çoğaltılmaya elverişli resim, çizim, grafik, fotoğraf veya benzer biçimde hazırlanmış görsel anlatımı,
 3. c) İsteğe bağlı olarak tarifname,

ç) Tasarımın kullanıldığı veya uygulandığı ürünün adı,

 1. d) Tasarımcının veya tasarımcı grubundaki tasarımcıların kimlik ve iletişim bilgileri,
 2. e) Varsa tasarımcı isminin gizli tutulması talebi,
 3. f) Tescil isteme hakkının tasarımcı veya tasarımcılardan ne şekilde elde edildiğine ilişkin bilgi.
 4. g) Varsa rüçhan hakkı talebine ilişkin bilgiler,

ğ) Varsa yayım erteleme talebi,

 1. h) Başvuru vekil aracılığıyla yapılıyorsa vekilin kimlik ve iletişim bilgileri,

ı) Başvuru ücretinin, yayım ücretinin, başvuru kapsamında ilave tasarımlar varsa bu ilave tasarımların ücretinin ve varsa rüçhan hakkı ve yayım erteleme talebine ilişkin ücretin ödendiğini gösterir bilgi,

 1. i) Yetkili kişi veya kişilerce atılmış imza.

Tasarım hakkının kapsamı ve sınırları nelerdir?

Tasarımdan doğan haklar münhasıran tasarım sahibine aittir. Üçüncü kişiler, tasarım sahibinin izni olmadan koruma kapsamındaki tasarım veya tasarımın uygulandığı ürünü üretemez, piyasaya sunamaz, satamaz, ithal edemez, ticari amaçlı kullanamaz veya bu amaçlarla elde bulunduramaz ya da bu tasarım veya tasarımın uygulandığı ürünle ilgili sözleşme yapmak için öneride bulunamaz.

Birden fazla tasarım başvurusu nasıl olur?

Birden çok tasarımın tescil talebi, ek başvuru ücretinin ödenmesi şartıyla çoklu başvuru altında yapılabilir. Çoklu başvurularda, süslemeler hariç olmak üzere, tasarımın kullanıldığı veya uygulandığı her bir ürünün, aynı sınıfa dâhil olması gerekir.

Çoklu başvuru veya çoklu tescili oluşturan tasarımlar ayrı ayrı değerlendirilir.

Bültende görünmesini istemediğimiz tasarımların gizliliği nasıl olur?

Yayım ertelemesi, başvuruda yer alan tasarımlara ait görsel anlatımların, otuz ay süreyle veya başvuru sahibinin talebi varsa daha erken bir süreyle kamu incelemesine kapalı tutularak, söz konusu süre bitiminde Bültende yayımlanmasıdır.

Başvuru sahibinin yayım erteleme talebi olması durumunda tasarım tescil başvurusu iki defa yayımlanır. İlk yayımda sadece sicil bilgilerine yer verilirken, ikinci yayımda sicil bilgileri ile beraber tasarımın görsel anlatımları da yayımlanır.

Başvuru tarihini etkileyen unsurlar nelerdir?

Başvuru sahibinin adının veya unvanının başvuru formunda belirtilmemesi başvuru tarihinin kesinleşmesini etkilediğinden, başvuru aşamasında bu bilgilerin eksiksiz doldurulması büyük önem arz etmektedir.

Tasarım hakkı talep edenin adı ve unvanı kısaltma kullanılmadan yazılmalıdır. Unvanın gerçek veya tüzel kişi olması gerekmektedir.

Tasarımın görünümünü yansıtan ve yayım yoluyla çoğaltılmaya elverişli görsel anlatımda herhangi bir eksiklik varsa Kurum tarafından verilen süre içerisinde eksikliklerin giderilmesi hâlinde başvuru tarihi, bu eksikliklerin giderildiği tarih olarak kesinleşir.

Yeni bir tasarımın başvuruya eklenmesi ya da mevcut Versiyon 2.0 Tarih: 01.01.2021 67 tasarımların başka tasarımlarla değiştirilmesi durumunda başvuru tarihi bu değişikliklerin alındığı tarih olarak değişir.

Tasarımda sınıflandırma nasıl olur?

Başvuruda yer alan tasarımların kullanıldığı veya uygulandığı ürünler, Tasarımların Uluslararası Sınıflandırılmasına İlişkin Locarno Anlaşması esaslarına uygun olarak sınıflandırılmaktadır. Locarno sınıflandırma sisteminde tasarımlar kullanım amaçlarına göre sınıflandırılmıştır. Tasarımlar, Locarno Anlaşmasında belirtilen ürün ya da ürünlere karşılık gelen sınıf, alt sınıf ve adlar kullanılmak suretiyle tanımlanır. Locarno Sınıflandırmasında yer almayan ürün adları Kurum tarafından tanımlanır. Sınıflandırma sisteminin yapısı ve içeriği Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı Uzmanlar Komitesince güncellenmektedir.

Ürün adlandırmasında Locarno Sınıflandırmasındaki ana sınıf yerine alt sınıf başlığının kullanılması tavsiye edilmektedir. Örn. Sınıf 2’deki “giyim ve tuhafiye eşyaları” yerine alt sınıf başlığı 02-02’de listelenen ürün adı “giysiler” veya o alt sınıfta listelenen daha spesifik ürün adları “ceketler” kullanılmalıdır.

Ne zaman İtiraz da bulunulur?

Başvurunun kötü niyetli olduğu ve bir fikri mülkiyet hakkının yetkisiz kullanımını içermesi gerekçelerine dayanarak ilân tarihinden itibaren üç ay içinde tasarım tescil belgesinin verilmesine karşı Kurum nezdinde itirazda bulunabilirler.

Yenileme süreci nasıl ilerler?

Tescilli tasarımların koruma süresi başvuru tarihinden itibaren 5 yıldır. Ancak bu süre beşer yıllık dönemler halinde yenilenmek suretiyle 25 yıla kadar uzatılabilir.

Yenileme talebinin tasarım sahibi tarafından koruma süresinin sona erdiği tarihten önceki altı ay içinde yapılması ve aynı süre içinde yenileme ücretinin ödendiğine ilişkin bilginin Kuruma sunulması gerekir. Bu süre içinde talebin yapılmaması veya yenileme ücretinin ödendiğine ilişkin bilginin Kuruma sunulmaması halinde, yenileme talebi, koruma süresinin sona erdiği tarihten itibaren altı aylık süre içinde ek ücretin ödenmesi şartıyla da yapılabilir.

Yenilenmeyen tasarımlara ilişkin tasarım hakkı, koruma süresinin bittiği tarihte sona erer. Çoklu başvurularda, kısmî yenileme işlemi yapılabilir.

Tasarımın Hükümsüzlük süreci nasıl ilerler?

Yetkili bir mahkeme tarafından tasarım tescili hükümsüz kılınabilir.

Sınai Mülkiyet Kanununa göre hükümsüzlük sebepleri aşağıdaki gibidir:

 • Tasarımın, Kanunda yer alan tasarım ve ürün tanımlarına uymaması
 • Tasarımın yeni ve ayırt edici nitelikte olmaması
 • Tasarımın kamu düzeni ve genel ahlaka aykırı olması
 • Ürünün teknik fonksiyonun zorunlu kıldığı görünüm özellikleri içermesi
 • Tasarımın başka bir ürüne mekanik olarak monte edilebilmek veya bağlanabilmek için ancak zorunlu biçim ve boyutlarda üretilmek zorunda olması
 • Tasarımın Paris Sözleşmesinin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesi kapsamında belirtilen işaretlerin, armaların, amblemlerin, nişanların veya adlandırmaların uygunsuz kullanımını içermesi
 • Başvurunun Kanunda belirtilen korumadan yararlanacak kişiler kapsamına girmeyen gerçek veya tüzel kişilerce yapılması
 • Başvurunun kötü niyetli olduğunun ve bir fikri veya sınai mülkiyet hakkının yetkisiz kullanımını oluşturduğunun ispat edilmesi
 • Tasarımın gerçek hak sahibinin başkası olması
 • Sonradan kamuya açıklanan aynı veya benzer nitelikteki bir tasarımın başvuru tarihinin tescilli tasarımdan önce olmasıdır.

Tasarım Hakkının İhlal işlemleri nasıl ilerler?

Tasarım sahibinin izni olmaksızın bu Kanun hükümlerine göre koruma kapsamındaki bir tasarımın kullanıldığı veya uygulandığı ürünün aynısını veya genel izlenim itibarıyla ayırt edilemeyecek kadar benzerini üretmek, piyasaya sunmak, satmak, sözleşme yapmak için öneride bulunmak, ticari amaçla kullanmak veya bu amaçlarla bulundurmak, başka bir şekilde ticaret alanına çıkarmak, ithal işlemine tabi tutmak

 • Tasarım sahibi tarafından lisans yoluyla verilmiş hakları izinsiz genişletmek veya bu hakları üçüncü kişilere devretmek,
 • Tasarım hakkını gasp etmek.

Koruma kapsamındaki tasarımın tescilli olduğuna ilişkin kaydın ürün, ambalaj veya fatura üzerine konulmamış olması, bu maddede sayılan fiilleri tasarım hakkına tecavüz olmaktan çıkarmaz.

Lisans işlemleri ve evrakları nelerdir?

Tasarım tescil başvurusunu/belgesini kullanma hakkı, ulusal sınırların bütünü içinde veya bir kısmında geçerli olacak şekilde lisans sözleşmesine konu olabilmektedir.

Lisans işlemleri için TP kurumuna;

 • Talep formu,
 • Lisans alan ve verenin imza ve beyanlarını,
 • Lisansa konu olan tasarımın adını,
 • Tescil numarasını,
 • Çoklu başvuru ise sıra numaralarını, varsa lisans ücretini,
 • Lisans süresini belirtir lisans sözleşmesi, lisans sözleşmesinin yabancı dilde olması halinde ilaveten yeminli tercüman tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi,

Çoklu başvurularda, tasarımların tümü veya bir kısmı için lisans verilebilir.

Devir işlemleri ve evrakları nelerdir?

Tasarım tescil başvurusu veya tescilden doğan tasarım hakkı başkasına devir edilebilmektedir.

Lisans işlemleri için TP kurumuna;

 • Talep formu
 • Ücretin ödendiğini gösterir bilgi,
 • Devre konu tasarım tescil numarasının yer aldığı devir sözleşmesi (devir eden devir alan imzalı devir sözleşmesi)
 • Devir sözleşmesinin yabancı dilde olması halinde yeminli tercüman tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi gerekmektedir.

Çoklu başvurularda, tasarımların tümü veya bir kısmı devredilebilir. Kısmî devirler için düzenlenen devir sözleşmesinde, devredilen tasarımların tasarım sıra numaralarının tek tek belirtilmesi gerekir.

Birleşme, Bölünme ve Ayni Sermaye Koyma Borcu

Ticaret şirketlerindeki birleşme, bölünme gibi yapısal değişiklik işlemleri ile ayni sermaye konulması veya ticari işletmelerin devralınması sonucunda hak sahibinde meydana gelecek değişiklik işlemleri için aşağıdaki belgelerle birlikte başvuruda bulunulması gerekmektedir:

 • Talep formu,
 • Talep konusu işlemin yayımlandığı Ticaret Sicili Gazetesi bilgisi veya belgesi veyahut yetkili mercilerce onaylanmış belge
 • Bu belgelerin yabancı dilde olması halinde yeminli tercüman tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi,
 • Ücretin ödendiğini gösterir bilgi

Miras Yoluyla İntikal işlemleri ve evrakları nelerdir?

Tasarım tescil başvurusu/belgesi başkasına miras yolu ile intikal edebilmektedir. Miras yoluyla intikalin için aşağıdaki belgelerle birlikte başvuruda bulunulması gerekmektedir:

 • Talep formu,
 • Mirasçılık belgesi veya noter tarafından onaylanmış örneği,
 • Mirasçılık belgesinin yabancı dilde olması halinde ilaveten yeminli tercüman tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi,
 • Ücretin ödendiğini gösterir bilgi.

Rehin işlemleri ve evrakları nelerdir?

Tasarım başvurusu/belgesi işletmeden bağımsız olarak rehin edilebilir. Rehin işlemi için aşağıdaki belgelerle birlikte başvuruda bulunulması gerekmektedir:

 • Talep formu,
 • Ücretin ödendiğini gösterir bilgi,
 • Rehne konu tasarım tescil numarasının yer aldığı rehin sözleşmesi,
 • Rehin sözleşmesinin yabancı dilde olması halinde yeminli tercüman tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi.

Tasarım üzerindeki rehin aşağıdaki hallerde sona erer:

 • Alacağın herhangi bir nedenle sona ermesi,
 • Rehin bir şarta veya süreye bağlanmış ise, bu şartın gerçekleşmesi, gerçekleşmemesi veya gerçekleşme ihtimalinin ortadan kalkması ile sürenin sona ermesi,
 • Tasarımın cebri icra yoluyla satılması.

Vazgeçme işlemleri ve evrakları nelerdir?

Tasarım sahibi, başvuru veya tescilden doğan tasarım hakkından kısmen veya tamamen vazgeçebilir. Kısmi vazgeçmelerde tasarım sıra numaraları belirtilir. Sicilde kayıtlı bir tasarımın hak sahibinin birden fazla olması durumunda, tescilden vazgeçilebilmesi için hak sahiplerinin tamamının izni gerekirken, hak sahipleri kendi haklarından feragat edebilir.

 1. a) Talep formu.
 2. b) Talep vekil tarafından yapılmış ise vazgeçme yetkilerini açıkça içeren vekâletname.
 3. c) Sicile kayıtlı hak sahipleri tarafından tasarım hakkından vazgeçmeyi onaylayan beyan.

TASARIMLARIN ULUSLARARASI TESCİLİNE İLİŞKİN LAHEY ANLAŞMASI

Tasarım tescili, başvuru sahiplerine ulusal bir koruma sağlamaktadır. Bir başka ifadeyle, tescil ile sağlanan tasarım koruması sadece tasarımın tescil edildiği ülke sınırları içerisinde geçerlidir. Bu nedenle tasarımın birden fazla ülkede korunması isteniyorsa, korunmak istenen ülkelerin ofislerine ayrı ayrı tasarım tescil başvurusu yapılması gerekmektedir. Yapılacak tek bir başvuru ile birden fazla ülkede tasarımın koruma altına alınmasını sağlayan, Tasarımların Uluslararası Tesciline İlişkin Lahey Anlaşması yürürlüğe konmuştur. Lahey anlaşmasına üye olmamızla birlikte 01.01.2005 tarihinden itibaren uluslararası tescil başvurusu yapılabilmektedir. Başvurular doğrudan Uluslararası Büroya (WIPO) yapılabildiği gibi, Kurumumuz da bu kapsamda yapılan başvuruları kabul etmekte ve Uluslararası Büroya iletmektedir. Uluslararası başvuru sistemi başvuru sahiplerine, çok daha az maliyet ile ve tek bir başvuru yaparak birden fazla ülkede tasarımlarının tescil edilmesi imkânı sağlamaktadır.