Our services

DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ

Yetkili kuruluş: T.C. Ekonomi BakanlığıTebliğ no: •2012/4 Sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında TebliğBaşvuru yapacaklar: Türk ticaret Kanunu’nun 136 ncı maddesinde belirtilen kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketleri,SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK DESTEKLER

Sağlık turizmi sektöründe faaliyet gösteren yararlanıcılara yönelik verilen “pazara giriş”, “yurt dışı tanıtım”, “yurt dışı birim”, “belgelendirme”, “ticaret heyeti”, “alım heyeti” ve “danışmanlık”desteklerini kapsar.a) Alım heyeti:Bakanlık koordinasyonunda yapılan, ülkemizin döviz kazandırıcı hizmet

gelirlerinin artırılması, mevcut pazarlardaki payının yükseltilmesi, ülkemize yeni

pazarlar bulunması veya ülkemizin ekonomik ve ticarî açıdan tanıtımı amacıyla; yurt

dışında faaliyette bulunan şirket, kurum, kuruluş temsilcileri veya basın mensuplarının

yararlanıcılar ile ikili iş görüşmeleri gerçekleştirmelerini, meslek kuruluşlarını ziyaret

etmelerini, ilgili tesisleri yerinde görmelerini, iş organizasyonlarına katılmalarını,

serbest bölgelerde inceleme yapmalarını veya ülkemizde düzenlenen fuar, kongre

veya konferanslara katılmalarını sağlayan organizasyonları,Birim: Yurt dışında açılan ofis, irtibat ofisi veya Türkiye’ye hasta getirilmesi amacıyla

faaliyet gösteren ön tanı merkezini,Sağlık turizmi şirketi: Yurt dışından gelen hastalara rehberlik, danışmanlık ve

organizasyon hizmetleri sunan (Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde Şirket Ana

Sözleşmesinin “Amaç ve Konu” veya diğer ilgili başlıkları altında yurt dışından gelen

hastalara rehberlik, danışmanlık vb. hizmetleri sunduğuna ilişkin hükümler içeren)

şirketi,

Sağlık kuruluşu: Sağlık sektöründe faaliyet gösteren, Sağlık Bakanlığı tarafından

ruhsatlandırılmış veya Sağlık Bakanlığı’na bağlı bir kuruluşu, üniversite hastanesini

veya bunları işleten şirketi,PAZARA GİRİŞ DESTEĞİSağlık kuruluşları, sağlık turizmi şirketleri veya işbirliği kuruluşlarının

sektör, ülke, uluslararası mevzuat veya yatırım konularında satın alacakları veya

hazırlatacakları raporlara ilişkin giderler; sağlık kuruluşları ve sağlık turizmi şirketleri için %60

oranında ve yıllık toplam en fazla 100.000 ABD Doları tutarında,*Sağlık kuruluşlarının, Bakanlığın belirlediği hedef ülkelerden

Türkiye’deki sağlık kuruluşlarına sağlık turizmi kapsamında getirdikleri hastaların uçuş

giderleri %50 oranında karşılanır. Ancak, hasta başına ödenecek destek miktarı hastanın

toplam tedavi masraflarının %20’sini ve hasta başına 1.000 ABD Doları’nı geçemez.

HEDEF ÜLKE LİSTESİNİ UNUTMAYURT DIŞI TANITIM DESTEĞİYurt dışında düzenlenen fuar, kongre, konferans ve/veya bağımsız

tanıtım programı kapsamında yapılan tanıtımlara ilişkin sponsorluk, reklam, tanıtım,

danışmanlık, katılım ve organizasyon giderleri; sağlık kuruluşları veya sağlık turizmi şirketleri

için %50 oranında ve yıllık toplam en fazla 300.000 ABD Doları tutarındaBU MADDE KAPSAMINDA GİDERLER DESTEKLENİRa) Fuar, kongre ve konferanslarda yapılan sponsorlukların giderleri,

b) Tercümanlık giderleri,

c) Seminer, konferans, toplantı ve toplu ikili görüşme organizasyonlarının

yapıldığı yerlerin kira giderleri (yemek ve ikram giderleri hariç),

ç) Görsel, yazılı ve işitsel medyada yapılan reklam giderleri,

d) Halkla ilişkiler hizmeti giderleri,**

e) Fuar, kongre ve konferanslara katılım maliyeti,

f) Katalog, broşür ve tanıtım malzemesi giderleri,

g) Danışmanlık giderleri

**Halkla ilişkiler hizmeti giderlerinin kapsamına organizasyonun zaman, mekân ve

etkinlikler açısından araştırma, koordinasyon ve planlamasına yönelik hizmet giderleri,

eşleştirme hizmet giderleri ve reklam kampanyalarına yönelik hizmet giderleri girmektedir.Sağlık kuruluşları, sağlık turizmi şirketleri ve işbirliği kuruluşlarının yurt

dışında düzenlenen fuar, kongre veya konferanslara ilişkin katılım maliyetleri; faaliyet başına

%70 oranında ve en fazla 15.000 ABD Doları tutarında karşılanır.

     Bu madde kapsamında bir sağlık kuruluşu, sağlık turizmi şirketi veya işbirliği

kuruluşu bir takvim yılı içerisinde en fazla 10 (on) kez destek alabilir.ARAMA MOTORU DESTEĞİSağlık kuruluşları, sağlık turizmi şirketleri ve işbirliği kuruluşlarının

arama motorlarında yapacakları, arama ağı reklamları da dâhil olmak üzere reklam ve tanıtım

giderleri; %50 oranında ve sağlık kuruluşu, sağlık turizmi şirketi veya işbirliği kuruluşu başına

yıllık en fazla 100.000 ABD Doları tutarında karşılanır.YURT DIŞI BİRİM DESTEĞİYararlanıcıların doğrudan veya yurt dışında faaliyet gösteren şirketleri

ya da şubeleri aracılığıyla açtıkları birimlerin kira giderleri 4 (dört) yıl süresince karşılanır. Bu

madde kapsamında; sağlık kuruluşları ve sağlık turizmi şirketleri her bir birim başına %60

oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları tutarında

*Yararlanıcı yurt dışı birim desteğinden en fazla 10 (on) birim için yararlanabilir.BELGELENDİRME DESTEĞİSağlık kuruluşlarının uluslararası teknik mevzuata uyum sağlamak

veya yurt dışı pazarlara girmek amacıyla aldıkları belge, sertifika veya akreditasyonlara ilişkin

aşağıda belirtilen giderler; her bir belge, sertifika veya akreditasyon türü için %50 oranında

ve en fazla 50.000 ABD Doları tutarında karşılanır.

a) Müracaat ve doküman inceleme giderleri,

b) Belgelendirme tetkik giderleri,

c) Belge kullanım ücretleri,

ç) Kayıt ücretleri,

d) Danışmanlık giderleri,

e) Gözetim giderleri,

f) Yenileme giderleri.TİCARET HEYETİ VE ALIM HEYETİ DESTEKLERİ  (1) Bir ticaret heyeti veya alım heyeti programı kapsamında; her bir

katılımcının ulaşım ve konaklama giderleri ile programa ilişkin reklam, pazarlama,

danışmanlık, tanıtım ve organizasyon giderleri %70 oranında ve program başına en fazla

150.000 ABD Doları tutarında karşılanır.

(2) Bu madde kapsamında aşağıda belirtilen reklam, pazarlama, tanıtım, danışmanlık,

katılım ve organizasyon giderleri desteklenir.

a) Tercümanlık giderleri,

b) Seminer, konferans, toplantı ve ikili görüşme organizasyonlarının yapıldığı yerlerin

kira giderleri (yemek ve ikram giderleri hariç),

c) Görsel, yazılı ve işitsel medyada yapılan reklam giderleri (prodüksiyon giderleri

karşılanmaz),

ç) Halkla ilişkiler ve danışmanlık hizmeti giderleri,

d) Katalog, broşür ve tanıtım malzemeleri giderleri,

e) Toplu transferler.

DANIŞMANLIK DESTEĞİSağlık kuruluşları veya sağlık turizmi şirketlerinin Bakanlığın ön onay

verdiği konularda satın aldıkları danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler %50 oranında ve

yıllık en fazla 200.000 ABD Doları tutarında karşılanır